Psychologenpraktijk R. Bahlmann

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Psychologenpraktijk R. Bahlmann (PRB)

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met PRB en de daarbij aangesloten psychologen expliciet of impliciet gesloten overeenkomsten en aangegane contacten.

2. Een contact kan een gesprek, workshop, lezing, cursus of andere vorm hebben.

3. Indien het contact eenzijdig door de behandelaar wordt stopgezet of na kennismaking niet wordt voortgezet, zal, indien gewenst, worden gezorgd voor doorverwijzing naar een andere behandelaar.

4. Opdrachtgever/cliënt geeft door voortzetting van het contact na de eerste kennismaking aan deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en te aanvaarden.

5. Wijzigingen op deze voorwaarden op verzoek van opdrachtgever/cliënt zijn slechts van toepassing als deze schriftelijk en door beide partijen ondertekend zijn vastgelegd.

6. De cliënt is ten alle tijden, zowel binnen als buiten de praktijk, verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. PRB is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van de opdrachtgever/cliënt of derden door het contact zou zijn veroorzaakt.

7. De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk en wordt met de uiterste zorg en discretie behandeld. De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht, waardoor derden niet zonder nadrukkelijke toestemming van de cliënt op de hoogte gesteld kunnen worden van wat er tijdens het contact wordt besproken. Dit met uitzondering van gesprekken met kinderen t/m 16 jaar. Lees ook het privacy-beleid op de website of vraag een kopie.

8. De cliënt heeft recht op inzage en/of een kopie van zijn/haar dossier, dit met uitzondering van de persoonlijke aantekeningen van de psycholoog. In geval van relatietherapie geldt dat de ene partner geen toestemming hoeft te geven voor inzage.

9. PRB is niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid in gegevens die door of namens de opdrachtgever/cliënt zijn verstrekt.

10. PRB acht zich gebonden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen.


11. Klachten over de kwaliteit van het handelen van de behandelaar kunnen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na het betreffende contactmoment bij het secretariaat van PRB worden gemeld.

12. Indien opdrachtgever/cliënt gebruik maakt van de vergoedingsmogelijkheden via de zorgverzekering zijn de volgende gegevens noodzakelijk:
– een ingevulde en ondertekende akkoordverklaring (gegeven bij de intake)
– een verwijsbrief van de huisarts met (vermoeden van) DSM-classificatie
– een kopie van het paspoort
– een ingevulde en ondertekende privacyverklaring (gegeven bij de intake)
Het niet volledig aanleveren van bovengenoemde gegevens kan ertoe leiden dat de gemaakte kosten niet door PRB gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar. In dat geval wordt de factuur alsnog naar de opdrachtgever/cliënt zelf gestuurd.

13. Indien de opdrachtgever/cliënt geen gebruik maakt van de vergoedingsmogelijkheden via de zorgverzekering wordt de factuur naar het opgegeven thuisadres gestuurd. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. De opdrachtgever/cliënt is in dat geval zelf verantwoordelijk voor eventuele declaratie bij de zorgverzekeraar.

14. Bij het uitblijven van betaling door opdrachtgever/cliënt wordt een incasso-opdracht aangevraagd. De bijkomende kosten zijn geheel voor rekening van opdrachtgever/cliënt.

15. Afspraken kunnen 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd door dit telefonisch of per email door te geven (zie voorkant voor contactgegevens). Bij niet tijdige afzegging of bij niet verschijnen wordt 50% van het gesprekstarief in rekening gebracht.

16. Alle geschillen die tussen PRB en de opdrachtgever/cliënt kunnen opkomen en niet zijn beschreven in de Algemene Voorwaarden zullen in eerste plaats in goed overleg – al dan niet met behulp van mediation – worden opgelost. Indien geen overeenkomst kan worden bereikt, wordt het geschil onderworpen aan het oordeel van het Nederlands Recht.

17. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig met ingang van 01-01-2018.